Tietosuojaseloste

Tämä on Widecon Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste sekä informointiasiakirja. Laadittu 25.05.2018. Viimeisin muutos 12.11.2020.

1.Rekisterinpitäjä

Widecon Oy (y-tunnus: 2697763-7)
Kalevankatu 10
60100 Seinäjoki
asiakaspalvelu(at)widecon.fi

2.Rekisterin nimi

Widecon Oy:n asiakasrekisteri.

3.Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus.

Rekisteriin tallennettavia tietoja saadaan edellä mainittujen lisäksi mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, asiakastapaamisista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Käytössämme oleva järjestelmä käyttää evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä tekstitiedostoja. Käytämme näitä tekniikoita analytiikkaan sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään:

    Asiakassuhteen hoitamiseen
    Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
    Tilastollisiin tarkoituksiin
    Markkinointitarkoituksiin
    Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin.
    Asiakaskokemuksen parantamiseen.
    Väärinkäytösten estämiseen.
    Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5.Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään ja suojataan?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja muita vastuita koskevien asioiden hoitamiseksi.

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelyltä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Henkilötietoja säilytetään ja suojataan 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimuksien mukaisesti. Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan Widecon Oy:n henkilökunnalla, jotka ovat koulutettu käyttämään asiakasrekisterin tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnasta näkee ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä.

6.Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja yhteistyökumppaneille, jotka ovat välttämättömiä toimintamme mahdollistamiseksi.

7.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet:

    Henkilötietojen tarkistusoikeus (artikla 12 ja artikla 15)
    Henkilötietojen oikaisuoikeus (artikla 16)
    Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käyttämiseen (artikla 7)
    Henkilötietojen poisto-oikeus (artikla 17)

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot asiakasrekisteristä henkilötietolain 29§ mukaisesti. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.